آﮔﻬﻰ دﻋﻮت از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ اﻓﺮاﻧﺖ (ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم) ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ۱۳۵۴۵۷ و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ اﻓﺮاﻧﺖ (ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم) ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ۱۳۵۴۵۷ و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

اخبار بورس

۱۳۹۸-۰۲-۰۸

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳـــﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﺳـــﻬﺎﻣﺪاران، وﻛﻴﻞ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺷـــﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻰ دﻋﻮت ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ اﻓﺮاﻧﺖ (ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم) ﻛﻪ راس ﺳﺎﻋﺖ ۹ ﺻﺒﺢ روز ﻳﻜﺸـــﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﻨﺪى واﻗﻊ در خیابان شریعتی، بالاتر از چهارراه قصر، ورودی شماره ۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
– استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
– استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
– تصویب صورت‌های مالی اعم از ترازنامه به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، سود و زیان و جریان وجوه نقد منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
– اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود
– انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای یک سال و تعیین حق الزحمه وی
– انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی‌های شرکت
– تعیین حقوق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره و کمیته‌های شرکت
– انتخاب اعضاء هیات مدیره
– سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می‌باشد.
هیات مدیره شرکت افرانت (سهامی عام)